Het beleidsplan voor de diaconale activiteiten heeft een looptijd tot 2020. Uit dit beleidsplan wordt telkens voor een periode van 2 jaar een werkplan samengesteld, waarin de doelen met de hoogste prioriteit voor de korte termijn worden uitgewerkt. Het werkplan dat nu ‘in uitvoering’ is, is het werkplan voor 2013 en 2014. Kernbegrippen voor de inhoud van het werkplan zijn dat het realistisch en realiseerbaar moet zijn binnen de periode die gekozen is en met de mensen en de middelen die beschikbaar zijn.

In het lopende werkplan hebben wij de volgende ambities uitgewerkt:

Meer diaconale invulling geven aan de vieringen. Dit proberen wij te doen door het plannen en invullen van diaconale diensten, het actief informeren over collectedoelen, maar ook het terugkoppelen van de resultaten van de inzamelingen. Belangrijk vinden wij ook dat kinderen zoveel mogelijk actief zijn bij diaconale activiteiten.

De omgeving meer van ons laten horen en zien. De diaconie timmert zoveel mogelijk aan de weg. Openheid en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden. Wij merken dat deze aanpak resultaat heeft, maar de consequentie is wel dat er veel energie en tijd mee gemoeid zijn en dat een aanvulling van ons diaconale team geen overbodige luxe is.

ZWO in de schijnwerpers plaatsen als belangrijke pijler onder de diaconale visie en missie. Als het goed is merkt u volop dat onze ZWO commissie deze ambitie bezig is in praktijk te brengen. De keuze voor het langere tijd volgen van zorgvuldig geselecteerde doelen is niet in alle opzichten gemakkelijk, maar hij geeft wel heel veel voldoening.

Zorgvuldig afwegen van keuzes voor de ondersteuning van doelen en van deelname aan activiteiten. De diaconie wordt voortdurend benaderd met verzoeken om financiële ondersteuning. Er is een aparte commissie gevormd die deze verzoeken beoordeelt en voorstellen doet voor het wel of niet ingaan op ondersteuningsverzoeken. Alle gemaakte keuzes worden eens per jaar nog eens geëvalueerd, waarbij we vooral kijken naar het effect van de verleende steun. Op deze manier wordt vorm gegeven aan consequent diaconaal beleid.

Diakenen maximaal toerusten voor hun taak. Diaconaat vraagt om continuïteit en daarmee om een lange adem, maar diakenen komen en gaan. Daarom is het van belang om taken en procedures goed te beschrijven. In deze planperiode werken we aan het opstellen van taakprofielen, aan de hand waarvan nieuwe diakenen zich snel een beeld kunnen vormen van de taken waarvoor zij worden gevraagd.

De kerkelijke gemeenschap betrekken bij de diaconie. Wij doen dat onder meer door het plaatsen van brievenbussen met het opschrift: ‘voor alles wat u wilt delen met de diaconie’. Tot nu toe wordt er van deze mogelijkheid om zaken onder de aandacht van de diaconie te brengen nog niet veel gebruik gemaakt, maar wat niet is…..

Stimuleren van onderling hulpbetoon. Onze diaconie is actief binnen de werkgroep ‘De Arme Kant van Meppel’. Deze werkgroep zet zich volop in voor het stimuleren van solidariteit binnen de Meppeler gemeenschap en voor het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid op het gebied van de zorg voor de minima en het voorkomen- en bestrijden van armoede. Punt van aandacht is de vraag of er in Meppel behoefte is aan de inzet van schuldhulpmaatjes en zo ja, welke taak en verantwoordelijkheid daar ligt voor onze diaconie. Verder proberen wij onder meer het onderlinge hulpbetoon binnen de PGM te stimuleren door het promoten van deelname aan NLdoet. De eerste resultaten daarvan zijn hoopgevend.

Tot zover onze ambities uit het werkplan. De reeks artikelen over het diaconale beleid wordt hiermee afgesloten. Vanaf mei zal er een nieuwe serie artikelen vanuit de diaconie in Gaandeweg verschijnen. Alle diaconale commissies zullen vanaf dat moment hun inzet en hun activiteiten aan u presenteren en natuurlijk hopen wij ook dan dat u ons weet te vinden als u vragen of suggesties heeft.

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel